การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

Ø รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Ø ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

Ø รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Ø ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

Ø ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ 

Ø ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

Ø ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

v รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2562

v รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2562

v ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

v รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 

v ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1  

v รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 

v ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

v ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (บช.2) ม.1

v ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

v ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (บช.2) ม.4

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.