การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
Ø ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Ø ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

*******************************************************************

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรองห้องเรียนพิเศษ ให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษคอมพิวเตอร์ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

รายชื่อนักเรียนที่สิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1

ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (บช.2) ม.1

ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.4

ใบรับรองผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยรายวิชา (บช.2) ม.4

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.