ผลการสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2563
Ø ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทความสามารถพิเศษ

นักเรียนที่มารายงานตัวให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

นักเรียนที่สมัครสอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษทุกคน

ให้มาสอบในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นการสอบเพื่อนำคะแนนมาใช้จัดห้องเรียน

ส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.