ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563

นักเรียนที่มารายงานตัวให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรอง ให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด

Ø ประเภททั่วไป 

Ø ประเภทในเขตพื้นที่บริการ 

Ø ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.