ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

 นักเรียนที่มารายงานตัวให้นำบัตรประจำตัวผู้สมัครมาด้วย

นักเรียนที่มีรายชื่อสำรอง ให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนด

Øเรียกเพิ่มเติม 

Ø ประเภทกลุ่มการเรียน 

Ø ประเภทเงื่อนไขพิเศษ 

Copyright 2017 by Benjamarachutit Ratchaburi School. All Rights Reserved.