วันที่   17   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปิยราชา 8.00-17.00   - โรตารี ครูสุมาลี  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง
ห้องปิยราชา 13.00-14.00   - พิธีปิด สอวน. ครูณี  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง