วันที่   18   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปิยราชา 8.00-17.00   - โรตารี ครูสุมาลี (วันที่ 2)  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง