วันที่   3   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องปิยราชา 8.00-16.00   - พิธีเปิดค่าย สอวน.  80  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง
624-627,631-633 7.30-17.00   - อบรมค่ายคณิต (วันที่ 5)  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง
ห้องปิยราชา 8.00-16.00   - พิธีเปิดค่าย สอวน  80  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง