วันที่   4   ตุลาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
624-627,631-633 7.30-17.00   - อบรมค่ายคณิต (วันที่ 6)  -  นางสาวประติมาพร คงยิ่ง