กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวราภรณ์ กันทะพะเยา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวอัญชลี ครุฑงาม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางนิตยา ลิ้มติ้ว
นางชูศรี สุวรรณรัตน์
นายสมศักดิ์ เหลืองสุวรรณ
นางวรรณงาม อนันตชินะ
นายวิวุธ ยังมีสุข
นางจีระนันท์ เทพสวัสดิ์