กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพัชรี พงศ์พิริยะสกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวสนัญญา ยอดขำใบ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายจิรเดช กันเกตุ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางกุลวดี จันทร์สว่าง
นางกมลภัทร ตนุเลิศ
นางเอื้อมเดือน พวงมาลัย
นางปณิตา กิตติภรณ์กุล
นางรัชฎาวรรณ คูฮุด
นางสาวเสาวนี ลิขิตพงษ์วิทย์
นางวาสนา เกิดผล
นางสาวสิรีนาท บุญคล้าย
นางสาวไพลิน พิงพิทยากุล
นางศรีรัตน์ แสนธรรมมา
นางนพรัตน์ น่าบัณฑิต
นางสาววิกานดา จำปาทอง
นางสาวฐิติวรดา เตชาภรณ์พงศ์
นางสาวเกศิณี รากผักแว่น
นางสาวณัฐมน ทองดี
นางสาวนภาลัย เวชวงค์
นางสาวธันยชนก จิตร์วิวัฒน์
นางสาวพรรณี วันกระจ่าง
นายวิรัตน์ ศรีอาจ
นางสาววรานิตย์ อรุณมณี
นางสาวสิริรัตน์ นกพึ่ง
นางอังคณา บุญเจริญ
นางสาวกุลธิดา กู้เกียรติกาญจน์