กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรรณี อินทร์รจนา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพเยาว์ บุญช่วย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายกริชชัย เพียรดวงศรี
นางสาวจงลักษณ์ จันทร์แพง
นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย
นางอัญชลี หมอแพทย์
นายสรรเพชญ ขุนนุช
นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีล
นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดา
นางสาวดวงพร สาลีติด
นางสาวสุธาทิพย์ ญาติมาก
นางสาวศิริลักษณ์ หนองเส
นางสาวพัชรี จิตรสุทัศน์
นางสาวปาณิศา กันสา
นางสาวจุฑามาศ พรมฟ้า
นางสาวศรีรัตน์ เวชตรียานนท์
นางสาวพิทยาภรณ์ สิรวณิชย์
นางสาวดวงนภา บุญทัน
นายสุรชัย จิตสงบ
นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข
นายวัชรินทร์ บุญเอียด
นายศุภกร ไชยยุทธ์
นางสาวจารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน
นางสาวภิรญา เสรียศภัทร
นางสาวกัลยา ภูทัตโต
นางสาวน้ำฝน แก้วโม่ง
นายธนธัญ ฝีมือสาร
นางสาวจันทรา ศิรินาวี
นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมอรุณ
นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล
หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางสาวกิจจชญา วรภักดี
รองหัวหน้างานคอมพิวเตอร์
นางสมพร เกียรติสกุลเดชา
นายปรีชา กลิ่นหวล
นางจินดาพร กลิ่นหวล
นายกำธร ใช้พระคุณ
นายปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน
นางเปรมฤทัย ราชนิธยากร
นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่