กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางวิมลรัตน์ กองแดง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางกันตยา เอี่ยมสอาด
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวระพีพรรณ เพิ่มประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางยุพิน แก้วเลื่อนมา

 

นางราณี หงษ์ทอง

 

นางสวรินทร์ เลิศวัฒนเรืองชัย

 

นางณฐพร พรหมโม

 

นายพงศ์พิชิต เนตรปฐมพร

 

ว่าที่พันตรีกันณ์ ขับสนิท

 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพิกา ตรงคมาลี

 

นายสาวพจนา วงศ์ชนะภัยพาล

 

น.ส.พิมพ์ธีรา แย้มขยาย

 

น.ส.บังอร สิงห์โตทอง

 

นางสาวปิยะมาศ น้ำดอกไม้

 

นายจาตุรงค์ รำภา

 

นางสาวศศธร เรืองวิริยะชัย