กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายนิกร ชัยสงคราม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายประกิต สวัสดิวิชัย
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายนัยฤทธิ์ มาลี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นายสมภพ รุ่งเรือง
นางสาวสุปรียา  จินดาวงษ์

 

นางธนัทอร ศิววิบูลย์
นายนรเศรษฐ์ ทิมพิทักษ์