กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุรีรัตน์ พวงศิริ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวฉัฐรินทร์ โพธิ์ศิริ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางพัชรีพร พร้อมศักดิ์โสภณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางพัชรี เปล่งผิว
นางสาวกุลธิดา กลิ่นเฟื่อง
นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือน
นางสาวองุ่น เอี่ยมงาม
นางสาววิศนี ใจฉกาจ
นางสาวเบญจมาศ มีต้องปัน
นางสุภาวดี เนียมประเสริฐ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
นางสาวเมตตา เริ่มภักตร์
นางวรรณา กำลังทรัพย์
นางนริศรา อิสริยวัชรากร
นางสาวศศิตา อาจวงษ์