เปิดระบบการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 ครั้งที่ 2