ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประกอบด้วย 
#ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
#ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
#ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4