ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ