ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564