รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

      ตามประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
     บัดนี้  การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้สมัครแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  กลุ่มงานบริหารงบประมาณ  รวมทั้งสิ้น  6 ราย   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร