ประกาศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เรื่อง แจ้งกำหนดการทำกิจกรรมของนักเรียนระหว่างปิดภาคเรียน